به سایت نوین ماسه ساز خوش آمدید.

قطعات کوبیت

بغل بند ۱۰/۱۱ کوبیت

بغل بند ۱۰/۱۱ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 14 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۰/۱۰ کوبیت

بغل بند ۱۰/۱۰ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 17 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۰/۸ کوبیت

بغل بند ۱۰/۸ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 34 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۰/۵ کوبیت

بغل بند ۱۰/۵ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 4 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۱۵ کوبیت

بغل بند ۱۱/۱۵ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 15 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۱۴ کوبیت

بغل بند ۱۱/۱۴ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 24 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۱۳ کوبیت

بغل بند ۱۱/۱۳ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 24 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۱۲ کوبیت

بغل بند ۱۱/۱۲ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 9 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۱۱ کوبیت

بغل بند ۱۱/۱۱ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 52 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۹ کوبیت

بغل بند ۱۱/۹ کوبیت

  بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 15 کيلوگرم وزن دارد....