پیچ و مهره های هیدروکن

پیچ و مهره های هیدروکن

  این پیچ و مهره از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
آچارهای اصلی و گوه هیدروکن

آچارهای اصلی و گوه هیدروکن

  این آچار از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
دسته موتور هیدروکن

دسته موتور هیدروکن

  این دسته موتور از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
واشرهای هیدروکن

واشرهای هیدروکن

  این واشر از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
اورینگ و پکینگ و کاسه نمد

اورینگ و پکینگ و کاسه نمد

  این اورینگ از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
بلبرینگ هیدروکن

بلبرینگ هیدروکن

  این بلبرینگ از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
فولی هوزینگ و الکتروموتور

فولی هوزینگ و الکتروموتور

  این فولی از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
درپوش های هوزینگ هیدروکن

درپوش های هوزینگ هیدروکن

  این درپوش از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
غلاف سر شفت هیدروکن

غلاف سر شفت هیدروکن

  این غلاف از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....
رینگ مهره شفت هیدروکن

رینگ مهره شفت هیدروکن

  این رینگ از جنس فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است....