بغل بند ۱۱/۶ کوبیت

بغل بند ۱۱/۶ کوبیت

  بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 39 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۵ کوبیت

بغل بند ۱۱/۵ کوبیت

  بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 59 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۴ کوبیت

بغل بند ۱۱/۴ کوبیت

  بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 33 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۳ کوبیت

بغل بند ۱۱/۳ کوبیت

  بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 31 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۱/۲ کوبیت

بغل بند ۱۱/۲ کوبیت

  بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 29 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند۱۷/۲۳ کوبیت

بغل بند۱۷/۲۳ کوبیت

  ضربه گیر کوبیتی که در این کارخانه تولید می شود از جنس چدن ساخته مي شود. هر دست این بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 32 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۷/۱۰ و ۱۷/۱۱ کوبیت

بغل بند ۱۷/۱۰ و ۱۷/۱۱ کوبیت

  این بغل بند ها هلالی دور روتور سوراخ نزدیک کوبیت نیز نامیده می شوند. این بغل بند ها از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست این بغل بند شامل 2 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 9 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۱۷/۸ و ۱۷/۹ کوبیت

بغل بند ۱۷/۸ و ۱۷/۹ کوبیت

  این بغل بند ها هلالی دور روتور سوراخ دور کوبیت نیز نامیده می شوند. بغل بند هایی که در این کارخانه تولید می شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست این بغل بند شامل 6 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا ...
بغل بند ۰۶ کوبیت

بغل بند ۰۶ کوبیت

  بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست این بغل بند شامل 4 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 4 کيلوگرم وزن دارد....
بغل بند ۰۵ کوبیت

بغل بند ۰۵ کوبیت

  دور روتور 05 کوبیتی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست این بغل بند شامل 4 عدد مي باشد. هر عدد اين بغل بند تقريبا 14 کيلوگرم وزن دارد....