تماس با نوین ماسه ساز

بغل بند 11/7 کوبيت 

بغل بندي که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 40 کيلوگرم وزن دارد.