تماس با نوین ماسه ساز

قطعات کوبیت

قطعات کوبیت - پیچ و مهره های کوبیت


پیچ و مهره بغل بند کوبیت:

پیچ و مهره کله قندی 80*20 خاردار (پیچ و مهره 20 کوتاه خاردار)

پیچ و مهره کله قندی 100*20 خاردار (پیچ و مهره 20 بلند خاردار)

 

پیچ و مهره سندان کوبیت:

پیچ و مهره کله قندی 100*22 (پیچ و مهره 22 کوتاه)

پیچ و مهره کله قندی 120*22 (پیچ و مهره 22 بلند)

 

پیچ و مهره سقفی کوبیت:

پیچ و مهره کله قندی 80*20 (پیچ و مهره 20 کوتاه)

پیچ و مهره کله قندی 100*20 (پیچ و مهره 20 بلند)