تماس با نوین ماسه ساز

فنر چکش کوبیت 120

فنر چکش کوبیت نوین ماسه ساز


فنر چکش کوبیت 120

فنر چکش پهن کوبیت 120

فنر چکش کوبیت 180

فن چکش پهن کوبیت 180


هر دست فنر شامل 12 عدد مي باشد.

 قطعات کوبیت - فنر چکش کوبیت