تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات فک

پشت فکی 65 و 80 نوین ماسه ساز

پشت فکی 65 و 80 نوین ماسه ساز

این پشت فکی از جنس آهن ضد سایش ساخته شده است.

 

پشت فکی 65پشت فکی 65

پشت فکی 80پشت فکی 80